Objavljeno: 09.02.2016.
Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja. Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Predavanja se odnose na sljedeće mjere: § Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene § Mjera 11 –…
Objavljeno: 10.12.2015.
R E P U B L I K A   H R V A T S K AOSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJAG R A D   Đ A K O V OGRADSKO VIJEĆEP R E D S J E D N I KKLASA: 021-01/15-01/24UR BROJ:  2121/01-01-01-15-1Đakovo, 10. prosinca 2015.g.  Temeljem članka 35. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.  i 3/13.)  S A Z I V A M 20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA18. (petak) prosinca 2015.…
Objavljeno: 09.12.2015.
Na temelju članka 39. Statuta Grada Ðakova (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 6/09., 3/12. i 2/13.)  gradonačelnik Grada Ðakova, donosi Z A K L J U Č A K o davanju suglasnosti na cijene ulaznica za klizalište u Ðakovu I. Univerzalu d.o.o. Ðakovo daje se suglasnost na cijene ulaznica na klizalište u Ðakovu  za klizališnu sezonu 2015/2016. tako da cjenik usluga glasi: CIJENE ULAZNICA 1.         Pojedinačna ulaznica s korištenjem klizaljki               10,00 kn (max. 2 sata) 2.         Sezonska ulaznica s…
Objavljeno: 20.10.2015.
Na temelju članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09., 3/12. i 2/13.), članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova br. 7/09. i 2/10.), članka 2., 9. i 10. Odluke o visini naknade za uporabu javnih površina (Službeni glasnik Grada Đakova br. 6/02., 3/03. i 1/06.), gradonačelnik Grada Đakova donosi  ODLUKU o visini naknade za korištenje objekata i javnih površina u vlasništvu Grada Đakova u vrijeme…
Stranica 112 od 139