Objavljeno: 05.09.2016.
R E P U B L I K A H R V A T S K A OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ĐAKOVO GRADSKO VIJEĆE P R E D S J E D N I K KLASA: 021-01/16-01/06 UR BROJ: 2121/01-01-01-16-1 Đakovo, 5. rujna 2016.g. Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.) S A Z I V A M 23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA za 12. (ponedjeljak) RUJNA 2016.…
Objavljeno: 01.09.2016.
REPUBLIKA HRVATSKA IZBORNO POVJERENSTVO IV. IZBORNE JEDINICE KLASA: 013-03/15-01/6 URBROJ: 2158-20-00/1-15-5 Osijek, 28. listopad 2015. Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo IV. Izborne jedinice donosi R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA U IV. Izbornoj jedinici na području Grada Đakova određuju se biračka…
Objavljeno: 23.08.2016.
Na temelju članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09., 3/12. i 2/13.), članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova br. 7/09. i 2/10.), članka 2., 9. i 10. Odluke o visini naknade za uporabu javnih površina (Službeni glasnik Grada Đakova br. 6/02., 3/03. i 1/06.), gradonačelnik Grada Đakova donosi ODLUKU o visini naknade za korištenje objekata i javnih površina u vlasništvu Grada Đakova u vrijeme izborne…
Objavljeno: 06.06.2016.
R E P U B L I K A H R V A T S K A OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D Đ A K O V O GRADSKO VIJEĆE P R E D S J E D N I K KLASA: 021-01/16-01/3 UR BROJ: 2121/01-01-01-16-1 Đakovo, 6. LIPNJA 2016.g. Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.) S A Z I V A M 22. SJEDNICU…
Stranica 109 od 139