OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE - KULTURA KAMILICE

Objavljeno: 11. 07. 2019.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika kojima je nastala šteta na kulturi kamilice, da prijave štetu za navedenu kulturu.

 Prijava štete se ima podnijeti Gradu Đakovu do 17. srpnja 2019. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:  

  1. Ispunjeni Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova ili u sobi broj 7 u zgradi uprave Grada Đakova)
  2. Presliku LISTA A (Obrazac Zahtjeva za potporu za 2019. godinu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
  3. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  4. Presliku osobne iskaznice prijavitelja
  5. Presliku ugovora o zakupu / ugovora o privremenom korištenju / ugovora o zajedničkoj proizvodnji / ugovora o kupoprodaji, odnosno drugog relevantnog dokaza za korištenje poljoprivrednog zemljišta
  6. Presliku posjedovnog lista i/ili vlasničkog lista (ukoliko je primjenjivo)
  7. Presliku žiro računa prijavitelja.

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode - kultura kamilice.pdf

OBRAZAC PN - Prijava štete na kamilici.doc