O D L U K A O PRIVREMENOJ OBUSTAVI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA 2019. GODINU IZ PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2020. GODINE

Objavljeno: 13. 06. 2019.

            Na temelju članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova br. 3/18) i članka 6. stavka 5. Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine (Službeni glasnik Grada Đakova br. 14/18 i 08/19), gradonačelnik Grada Đakova donosi

O D L U K U

 

O PRIVREMENOJ OBUSTAVI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA 2019. GODINU IZ PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2020. GODINE

 

 

Članak 1.

            Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

 

Članak 2.

            Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su zaprimljene prijave na dan 13. lipnja 2019. godine u 10.00 sati u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli do 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

Članak 3.

            Odluka o obustavi se objavljuje na oglasnoj ploči te na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Članak 4.

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 003-05/19-03/29

URBROJ: 2121/01-01/04-19-3

Đakovo, 13. lipnja 2019. godine                                                                                     

 

                                                                                                        G R A D O N A Č E L N I K

                                                                                                                        

                                                                                                            Marin Mandarić, dipl. oec.

 

O D L U K A o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine