JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Đakova

Objavljeno: 01. 06. 2018.
grad_djakovoop

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i prostorno uređenje

KLASA: 350-01/18-01/9

URBROJ: 2121/01-03/04-18-2

Ðakovo, 1. lipnja 2018. godine

 

Na temelju Zaključka gradonačelnika o pokretanju postupka II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova od 30. svibnja 2018. godine Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za II. izmjene i dopune

Generalnog urbanističkog plana grada Đakova

 

 

1. Javni poziv za podnošenje prijedloga za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Đakova trajat će od 4. lipnja do 11. lipnja 2018. godine.

 

2. Za vrijeme trajanja javnog poziva sve zainteresirane osobe (građani, pravne osobe, udruge) mogu dostaviti zahtjeve i prijedloge koji obavezno moraju sadržavati:

- pisani podnesak s obrazloženjem

- kopija katastarskog plana područja za koje se podnosi zahtjev

- posjedovni list

 

3. Zahtjevi i prijedlozi za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Đakova mogu se predati u pisanom obliku neposredno u pisarnicu ili poštom zaključno s danom 11. lipnja 2018.g. na adresu: Grad Đakovo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, Trg dr. F. Tuđmana 4.

 

4. Zahtjevi i prijedlozi koji nisu potpuni i dostavljeni u roku, neće se uzeti u razmatranje.