Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački Bušari“

Objavljeno: 25. 01. 2018.

Na temelju članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 15/15.) Gradonačelnik Grada Ðakova, donosi

 

O D L U K U

 

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački Bušari“

 

Članak 1.

 

U vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački Bušari“ ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na području Grada Đakova dana 27. i 28. siječnja 2018.godine mogu raditi do 3.00 sata.

 

Članak 2.

 

Radno vrijeme određeno člankom 1. ove Odluke vrijedi i za ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata.

 

Članak 3.

Ova Odluka ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Gradonačelnik

KLASA: 335-01/18-01/3

URBROJ: 2121/01-03/04-18-1

Ðakovo, 24. siječnja 2018. g.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Marin Mandarić, dipl.oec.