Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova

Objavljeno: 19. 01. 2018.

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i prostorno uređenje

KLASA: 350-01/16-01/12

URBROJ: 2121/01-03/04-18-

Ðakovo, 19. siječnja 2018. godine

 

Na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17.), Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 5/16.) te Zaključka gradonačelnika Grada Đakova od 19. siječnja 2018.g. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova

 

1. Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova trajat će od 29. siječnja do 7. veljače 2018. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Đakova u prostorijama Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, svaki radni rad od 9,00 do 14,00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost.

 

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike držanih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koja će se održati 6. veljače 2018.g. u 10,00 sati u maloj vijećnici Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4.

 

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

 

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova mogu se za vrijeme javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku neposredno u pisarnicu ili poštom zaključno s danom 7. veljače 2018.g. na adresu: Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4.

 

4. Primjedbe i prijedlozi koji  nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Detaljnu dokumentaciju pogledajte na PPUG Grada Đakova!