Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu“

Objavljeno: 16. 12. 2017.

 

 

Na temelju članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 15/15.) gradonačelnik Grada Ðakova, donosi

  

O D L U K U

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu“

 

Članak 1.

U vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu“ ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na području Grada Đakova  na  Badnju noć i Silvestarsku noć mogu raditi do 4.00 sata, a u razdoblju od 15. prosinca do 30. prosinca 2017.g.  mogu raditi do 2.00 sata. 

 

Članak 2.

 

Radno vrijeme određeno člankom 1. ove Odluke vrijedi i za ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata.

 

Članak 3.

Ova Odluka ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Gradonačelnik

KLASA: 335-01/17-01/18

URBROJ: 2121/01-03/03-17-1

Ðakovo, 15. prosinca 2017. g.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Marin Mandarić, dipl.oec