Sazvana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova

Objavljeno: 09. 03. 2016.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D   Đ A K O V O

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-01/16-01/1

UR BROJ:  2121/01-01-01-16-1

Đakovo, 8. ožujka 2016.g.

 

Temeljem članka 35. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.  i 3/13.)

 

S A Z I V A M

21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za

16. (srijeda) OŽUJKA 2016. GODINE U 9,00 sati

u velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI

 2. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

 3. USVAJANJE ZAPISNIKA 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 18. PROSINCA 2015. GODINE

 4. PRIJEDLOG MIŠLJENJA NA NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐAKOVA

 6. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

 7. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA ĐAKOVA

 8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA U K.O. ĐAKOVO

 9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA DIMNJAČARSKOM PODRUČJU II. GRADA ĐAKOVA

 10.  PRIJEDLOG:

A. GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA    2015. GODINU

B. ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ĐAKOVA ZA 2015.G.

C. ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU ĐAKOVU ZA 2015.G.

D. ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O GOSPODARENJU OTPADOM ZA 2015.G.

 E. ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU I OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2015. GODINU

 F. ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA USTANOVA U KULTURI ZA 2015. GODINU KOJIMA JE GRAD ĐAKOVO OSNIVAČ

G. ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE, SUFINANCIRANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD ĐAKOVO, UDRUGA INVALIDA I HUMANITARNIH UDRUGA TE UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2015. GODINU

11.  IZVJEŠĆE O STANJU GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA   ORGANIZACIJSKOG ODBORA O PROGRAMU I FINANCIJSKOM PLANU 50. ĐAKOVAČKIH VEZOVA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Goran Soldo, mag. oec.