Gradsko vijeće

Objavljeno: 19. 10. 2018.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Đakova i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Đakova.
Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada Ðakova,
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
- donosi gradski proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Đakova čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnine i nekretnina,odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1. 000 000 kuna,
- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Ðakovo,
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- donosi odluku o gradskim porezima, prirezima, naknadama i pristojbama,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- osniva i bira predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Ðakovo, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- odlučuje o stjecanju, prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
-odlučuje o davanju koncesija,
- donosi odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,
- donosi odluku o promjeni granica Grada Đakova,
- utvrđuje područja mjesnih odbora,
- donosi odluku o načinu uporabe i zaštiti obilježja Grada Đakova,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,
- donosi pojedinačne akte i dr. akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća
 
VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA :

PAVO CINDRIĆ, dipl. iur. predsjednik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 465 363
ROBERT MAJSTOROVIĆ, potpredsjednik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
095 902 79 44
SANJA BJEŽANČEVIĆ, potpredsjednica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 734 18 87
FRANJO MILKOVIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 495 098
IVAN BASSI, mag. theol.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 451 710 
JOSIP TOMIČIĆ, dipl. ing. agr.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031 814 577
BRANKO KOLAK, ing. agr.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 186 61 18
DOMAGOJ PERLIĆ, prof.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 878 667
ŽELJKO MILIČEVIĆ, ing. prometa
MARIN HRASTOVIĆ, mag. oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 957 95 11
DARKO ĆALIŠ, dipl. iur.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 156 11 39
IVICA SLIŠKOVIĆ
091 957 20 12


FLORIJAN EBERHARDT
097 618 19 69
LJILJANA POLOŠKI JURJEVIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 244 55 24
GORAN SOLDO
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 522 816
IVAN DROBINA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 206 42 68
ŽELJKA BEGIĆ ŠIMUNDIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 942 12 21
ANKICA MANDIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 762 61 19
DANKO KOČIŠ 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 878 648

NATALIJA BOŠNJAKOVIĆ 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.