In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Odluka o naknadi za razvoj vodoopskrbe i javne odvodnje

Ocijeni članak
(1 glas)

 

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH, br. 153/09.) i članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09.) Gradsko vijeće Grada Đakova na 12.sjednici održanoj 17. veljače 2011. godine donosi

O D L U K U

O NAKNADI ZA RAZVOJ JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Članak 1.

Ovom se Odlukom regulira obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (dalje u tekstu: naknada za razvoj) na području Grada Đakova i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, način obračuna i naplate, namjena prikupljenih sredstava od naknade, prava i obveze javnog isporučitelja  vodne usluge Đakovačkog vodovoda d.o.o. Đakovo ( dalje u tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na području Grada Đakova.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je isporučena količina pitke vode po m;.

Naknada za razvoj obračunava se uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Đakova.

Članak 4.

Naknada za razvoj javne vodoopskrbe iznosi:

-          0,45 kn/m; za domaćinstva.

-          0,30 kn/m; za gospodarstvo.

Naknada za razvoj javne odvodnje iznosi:

-          0,45 kn/m; za domaćinstva,

-          0,30 kn/m; za gospodarstvo.

Članak 5.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

 

Članak 6.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Đakova, a prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Gradsko vijeće

Članak 7.

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava obavlja Isporučitelj sukladno Planu gradnje vodnih građevina, a dinamiku i prioritete određuje gradonačelnik.

Isporučitelj je dužan dostavljati Gradu kvartalna i godišnja izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, te godišnja izvješća o realizaciji Plana iz članka 6. ove Odluke.

Gradonačelnik je dužan do kraja ožujka svake godine podnijeti izvješće Gradskom vijeću o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za prethodnu kalendarsku godinu.

Isporučitelj ne može raspolagati naplaćenim iznosom naknade za razvoj na bilo koji drugi način osim na način određen ovom Odlukom.

Članak 8.

Naknada za razvoj prema odredbama ove Odluke primjenjuje se i obračunava umjesto sredstava namijenjenih za povećanje komunalnog standarda, a koja su bila namijenjena financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Sredstva namijenjena za povećanje komunalnog standarda koja su prikupljena do 31.12.2010.g smatraju se prihodom proračuna Grada Đakova, a sva sredstva prikupljena nakon toga (radi zakašnjenja plaćanja) smatraju se prihodom Isporučitelja.

Isporučitelj je obavezan naknadno prikupljena sredstva iz stavka 2. ovog članka koristiti kao i naknadu za razvoj, a sukladno članku 6. ove Odluke

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenome glasniku Grada Đakova.

KLASA: 325-01/11-01/04

URBROJ: 2121/01-03-03-11-1

Đakovo, 17. veljače 2011. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Franjo Havel, dipl.ing., v.r.

 

Zadnji puta izmjenjeno u Subota, 25 Lipanj 2011 17:39