In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Đakova

Na temelju  članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br.76/07., 38/09.,55/11., 90/11. i 50/12.), članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09. i 3/12.) gradonačelnik Grada Ðakova  donosi

 

 

Z A K L J U Č A K O UTVRĐIVANJU KONAČNOG  PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐAKOVA

 

I.

Usvaja se izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog  prijedloga koji je izradio Zavod  za prostorno planiranje d.d. Osijek i utvrđuje se konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova  (dalje u tekstu: PPU Grada Đakova).

 

II.

Konačni prijedlog izmjena i dopuna PPU Grada Đakova dostavit će se županu radi pribavljanja suglasnosti.

Nakon dobivene suglasnosti konačni prijedlog upućuje se Gradskom vijeću Grada Đakova na donošenje.

 

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

KLASA: 350-01/11-01/07

URBROJ: 2121/01-03-03-12-

Đakovo, 26. lipnja 2012. godine.

GRADONAČELNIK

Zoran Vinković,ing., v.r.