In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Zaključak o davanju suglasnosti na odluku o upisu djece za 2011/2012 pedagošku...

Temeljem članka 39. Statuta Grada Đakova

(Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.)

gradonačelnik Grada Đakova donosi

Z A K L J U Č A K

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU

O UPISU DJECE ZA 2011./2012.

PEDAGOŠKU GODINU U DJEČJI VRTIĆ

ĐAKOVO I ODLUKU O MJERILIMA

UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

I.

Daje se suglasnost na Odluku

Upravnog vijeća o upisu djece za 2011./2012.

pedagošku godinu u Dječji vrtić Đakovo i

Odluku o mjerilima upisa djece u Dječji vrtić

Đakovo.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u Službenome

glasniku Grada Đakova.

KLASA: 601-01/11-01/01

URBROJ: 2121/01-04-01-11-1

Đakovo,   30. svibnja 2011. godine

G R A D O N A Č E L N I K

Zoran Vinković, ing., v.r.