In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Odluka o sufinanciranju kazališnih i kinopredstava Centra za kulturu Đakovo

 


Temeljem članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.) gradonačelnik Grada Đakova donosi

 

O D L U K U

o sufinanciranju kazališnih i kinopredstava  Centra  za kulturu Đakovo


 

I.

Gradsko vijeće Grada Đakova na 11. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. godine donijelo je Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu i Proračun Grada Đakova za 2011. godinu.

Proračunom Grada Đakova za 2011. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje kazališnih i kinopredstava u iznosu 144.000,00 kn.

II.

Ulaznice za kazališne i kinopredstave iznosit će 10,00 kn, a razliku troškova  Centru za kulturu  sufinancirat će Grad Đakovo.

III.

Centar za kulturu zadužuje se za provođenje ove Odluke.

IV.

Centar za kulturu obvezan je u 2011. godini organizirati 8 kazališnih predstava za odrasle i 4 kazališne predstave za djecu, uz adekvatnu promidžbu istih.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenome glasniku Grada Đakova, a primjenjuje se od 1. 1.2011. godine.

 

KLASA: 612-01/10-01/36

URBROJ: 2121/01-04-01-10-1

Đakovo,   24. prosinca  2010.

G R A D O N A Č E L N I K

Zoran Vinković, ing., v.r.