In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Akti gradonačelnika
Akti gradonačelnika

Akti gradonačelnika (6)

Najnoviji akti gradonačelnika

 

Gradonačelnik Grada Đakova Zoran Vinković objavio je Poziv za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Grad Đakovo tijekom 2017. godine kao i Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Đakova za 2017. godinu. Svi pozivi, prijavnice i obrasci financijskog plana mogu se preuzeti u DOC formatu.

 

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Đakova za 2017. godinu 

Prijavnica za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi Grada Đakova za 2017. godinu

Obrazac financijskog plana (javne potrebe u kulturi)

Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za Grad Đakovo tijekom 2017. godine

Prijavnica za sufinanciranje programa i projekata od interesa za grad Đakovo za 2017. godinu

Obrazac financijskog plana (udruge)

 

Temeljem članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09., 3/12. i 2/13.) gradonačelnik Grada Đakova donosi

 

O D L U K U

o određivanju prostora za održavanje predizbornih aktivnosti političkih stranaka i

kandidata grupe birača u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore

I.

Ovom Odlukom određuju se prostori za održavanje predizbornih aktivnosti političkih stranaka i kandidata grupe birača u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore.

 

II.

Predizborne aktivnosti mogu se održavati u Gradsko nastavno-športskoj dvorani, dvorani Centra za kulturu, mjesnim domovima u prigradskim naseljima i u Ulici pape Ivana Pavla II. u Đakovu.

 

III.

Naknada za korištenje Gradske nastavno-športske dvorane određuje se u iznosu od 2.000,00 kn i uplaćuje se na žiroračun gradskog društva Cito d.o.o. Đakovo.

Naknada za korištenje dvorane Centra za kulturu iznosi 1.000,00 kn i uplaćuje se na žiroračun Centra za kulturu.

Ostali prostori iz točke II. ove Odluke daju se na korištenje bez naknade.

 

IV.

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova na zahtjev korisnika izdaje odobrenje za korištenje prostora koji se daju na korištenje bez naknade.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

GRADONAČELNIK

 

KLASA:011-01/13-01/02

URBROJ:2121/01-01-04-13-1

Đakovo, 16. travnja 2013. godine

 

G R A D O N A Č E L N I K

Zoran Vinković, ing.

 

Na temelju  članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br.76/07., 38/09.,55/11., 90/11. i 50/12.), članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09. i 3/12.) gradonačelnik Grada Ðakova  donosi

 

 

Z A K L J U Č A K O UTVRĐIVANJU KONAČNOG  PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐAKOVA

 

I.

Usvaja se izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog  prijedloga koji je izradio Zavod  za prostorno planiranje d.d. Osijek i utvrđuje se konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova  (dalje u tekstu: PPU Grada Đakova).

 

II.

Konačni prijedlog izmjena i dopuna PPU Grada Đakova dostavit će se županu radi pribavljanja suglasnosti.

Nakon dobivene suglasnosti konačni prijedlog upućuje se Gradskom vijeću Grada Đakova na donošenje.

 

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

KLASA: 350-01/11-01/07

URBROJ: 2121/01-03-03-12-

Đakovo, 26. lipnja 2012. godine.

GRADONAČELNIK

Zoran Vinković,ing., v.r.

 

Temeljem članka 39. Statuta Grada Đakova

(Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.)

gradonačelnik Grada Đakova donosi

Z A K L J U Č A K

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU

O UPISU DJECE ZA 2011./2012.

PEDAGOŠKU GODINU U DJEČJI VRTIĆ

ĐAKOVO I ODLUKU O MJERILIMA

UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

I.

Daje se suglasnost na Odluku

Upravnog vijeća o upisu djece za 2011./2012.

pedagošku godinu u Dječji vrtić Đakovo i

Odluku o mjerilima upisa djece u Dječji vrtić

Đakovo.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u Službenome

glasniku Grada Đakova.

KLASA: 601-01/11-01/01

URBROJ: 2121/01-04-01-11-1

Đakovo,   30. svibnja 2011. godine

G R A D O N A Č E L N I K

Zoran Vinković, ing., v.r.

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »

Stranica 1 od 2