In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Vijesti

Vijesti (147)

Najnovije vijesti na portalu

Objavljujemo poveznice na kojima možete pogledati 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đakova:
R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
GRADONAČELNIK
Đakovo, 4. rujan 2017. godine

Dragi učenici, nastavnici, profesori, roditelji, školski djelatnici i građani,
pred nama je još jedna školska godina. Nova znanja, spoznaje, izazovi i prijateljstva donose
svake godine jednu drukčiju vrstu živosti u naš grad. Svi zajedno živimo ritam svojih škola i
nekako podsvjesno računamo vrijeme i podređujemo navike, koliko je to moguće, školskom
zvonu i obvezama svoje djece. Građani našeg grada uvijek su prepoznavali važnost
obrazovanja u životu i upravo zato možemo reći da snaga naše budućnosti leži u kvaliteti
naših škola i djeci koja u tim školama stječu nova znanja. Svaki njihov uspjeh, uspjeh je i nas
samih. Pred svima nama mnogi su izazovi, u sustavu obrazovanja i izvan njega: položaj
učitelja i nastavnika, broj djece u školama, infrastruktura, kurikulum itd. Zadatak nije lak, ali
Grad Đakovo prepoznaje važnost obrazovanja kao temeljnu društvenu vrijednost i činit će sve
da školske klupe opet budu ispunjene i pruži najbolje uvjete za razvoj izvrsnosti i uspjehe.
Danas je prvi dan škole i mnogima to znači povratak obvezama i brigama, ali i
povratak dobro poznatim prijateljskim licima. Najmlađima i najmanjima među njima, a
posebno njihovim roditeljima, današnji dan je poseban i svečan. Čestitam im na ulasku u novo
razdoblje njihovih života! Na svima je nama da im omogućimo nesmetan, veseo i sretan put u
školske klupe. Pozivam sve sudionike u prometu na dodatan oprez jer mališani sa školskim
torbama po prvi put samostalno kreću u prometne izazove.
Svim učenicima osnovnih i srednjih škola, a posebno prvašićima, želim sretan prvi dan
škole i uspješnu školsku godinu 2017/2018.!

GRADONAČELNIK
Marin Mandarić, dipl.oec.
Četvrtak, 31 Kolovoz 2017 14:35 Napisano od Grad Đakovo

Sazvana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova

R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
G R A D Đ A K O V O
GRADSKO VIJEĆE
P R E D S J E D N I K
KLASA: 021-01/17- 01/6
UR BROJ: 2121/01-01- 01-17- 1
Đakovo, 31. kolovoz 2017.g.
Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni
glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.)

S A Z I V A M

2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za

7. (ČETVRTAK) RUJNA 2017. GODINE U 9,00 sati
u velikoj vijećnici Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D:

1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
2. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI
3. USVAJANJE ZAPISNIKA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 16. LIPNJA 2017. GODINE
4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA:
A) ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
B) ODBORA ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
C) ODBORA ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA
D) ODBORA ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA
E) GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA
F) GRADSKOG ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
G) 2 ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU
H) PREDSTAVNIKA GRADA U POVJERENSTVO ZA DODJELU ZAKUPA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
I) PREDSTAVNIKA GRADA U POVJERENSTVO ZA DODJELU ZAKUPA NA
POLJOPRIVREDNOME ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
KOJE NIJE U FUNKCIJI PROIZVODNJE ILI JE OBRASLO VIŠEGODIŠNJIM
RASLINJEM I VRIJEDNOST DRVNE MASE
J) POVJERENSTVA ZA RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA
(prijedlog Odbora za izbor i imenovanje će biti vijećnicima uručen na sjednici)
5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2017.
GODINU

6. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2016.
GODINU
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
GRADSKOM VIJEĆU GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
8. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA SUDJELOVANJA RODITELJA –
KORISNIKA USLUGA U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U
DJEČJEM VRTIĆU ĐAKOVO
9. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE
PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
10. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA IZBOR ČLANOVA I
ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA ĐAKOVA
Molimo nazočnost sjednici, a eventualne spriječenosti opravdati na telefon broj
840-444 pročelniku Ureda gradonačelnika.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Pavo Cindrić, dipl.iur.
Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 8/13) gradonačelnik Grada Đakova raspisuje
JAVNI POZIV
za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Đakova.

I.
Pokreće se postupak izbora članova Kulturnog vijeća Grada Đakova koje se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Đakova, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.Kulturno vijeće pruža stručnu pomoć Gradskom vijeću i Gradonačelniku Grada Đakova pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Đakovo.
II.
Kulturno vijeće ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Gradsko vijeće Grada Đakova, na prijedlog gradonačelnika, na mandat od 4 godine.

III.
Za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova mogu biti imenovani kulturni djelatnici i umjetnici s područja Grada Đakova, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano. 
IV.
Pravo predlaganja imaju:institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture.
V.
Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova obavezno sadrže sljedeće podatke:naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,podatke o kandidatu (životopis),obrazloženje prijedloga.Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
VI.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
VII.
Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova mogu se predati najkasnije do  29. rujna 2017. godine na adresu:
Grad Đakovo Upravni odjel za društvene djelatnosti s naznakom(Prijedlog članova Kulturnog vijeća Grada Đakova)Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4.
       
KLASA: 610-01/17-01/33
URBROJ: 2121/01-04-01-17-1
Đakovo,  24. kolovoza  2017.g.
Grad Đakovo obavještava udruge i druge neprofitne organizacije da će se od ove godine promijeniti sustav raspisivanja javnih poziva i natječaja za uvrštenje u programe javnih potreba za 2018. godinu. 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) termini i postupci za financiranje programa i projekta utvrdit će se Pravilnikom – temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja i poziva, koji je u izradi i po usvajanju bit će objavljen na stranicama Grada Đakova. 

Po donošenju Proračuna Grada Đakova za 2018. godinu Gradonačelnik Grada Đakova, u roku od 30 dana od prihvaćanja proračuna objavit će na mrežnim stranicama Grada Đakova Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja i isti dostaviti Uredu za udruge Vlade RH.

Godišnji plan raspisivanja poziva i natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Udruge i druge neprofitne organizacije koje se namjeravaju natjecati na raspisane javne pozive i natječaje mogu već započeti s pripremama i osmišljavanjem sadržaja programa/projekta.
Grad Đakovo je u fazi pripreme prijave projekta sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi” – Programa zapošljavanja žena Europskog socijalnog fonda. U vezi navedenoga pozivaju se sve starije osobe, te osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i drugi), a kojima je potrebna pomoć, potpora i podrška u kućanstvu da se jave u Grad Đakovo, soba br. 4 do 11. kolovoza 2017. godine, kako bi kao korisnici mogli sudjelovati u predmetnom Programu. Isto tako, pozivaju se sve zainteresirane osobe, odnosno nezaposlene žene, za sudjelovanje u Programu zapošljavanja žena “Zaželi” da se jave u Grad Đakovo, soba br. 4 do 11. kolovoza ove godine.
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Stranica 1 od 25